Forsikring – barn

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Hvem forsikringen gjelder:
a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF
b) Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
c) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.
d) Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen
e) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetn. at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2
f) Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år.
g) Forsikringen gjelder i hele verden

Nærmere info på:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Avtaler om Folkets Hus signert

23.12.2015 ble avtalene knyttet til overtakelsen av Folkets Hus signert. Festeavtale, skjøte og kjøpekontrakt ble signert av Alf Daniel Moen i Hegra Arbeiderlag og Svein Åge Nesbø og Rolf Einar Pedersen på vegne av Hegra IL. Dokumenter skal nå tinglyses slik at alle formaliteter kommer på plass.

Takk til Hegra Arbeiderlag for konstruktivt samarbeid som førte fram til denne løsningen. Takk også til Meglerhuset Nylander As som i sluttrunden har bistått med utarbeidelse av de nødvendige dokumenter.

Alf Daniel Moen flankert av Svein Åge Nesbø (t.h) og Rolf Einar Pedersen

Alf Daniel Moen flankert av Svein Åge Nesbø (t.h) og Rolf Einar Pedersen

Folkets Hus – samarbeid mellom Hegra Arbeiderlag og idrettslaget

På åppningsdagen for vårt nye stadion kunngjorde leder i Hegra Arbeiderlag, Alf Daniel Moen, at arbeiderlaget går i forhandlinger med idrettslaget med tanke på overdragelse av Folkets Hus til idrettslaget.

Nærmere informasjon finner du i denne presseinformasjonen som ble utarbeidet i forbindelse med åpningsarrangementet 27. juni 2015

presseinformasjon Hegra Arbeiderlag – Hegra Idrettslag 27.06.2015

Hvordan bli nytt medlem i Hegra IL ?

For å være med på aktiviteter som idrettslaget har (friidrett/håndball/fotball) skal alle være medlemmer i idrettslaget. Det betales ikke medlemskontingent for barn som er med i Idrettskolen.

For medlemsskap må det betales en medlemskontingent. De som ikke tidligere er registrert som medlemmer i idrettslaget må derfor melde seg inn som medlem og dette gjøres på følgende måte:

Medlemskontingenten i 2015 er fastsatt til følgende:

Medlemskontingent for familie: kr 300,-
Kontingent for Enkeltmedlem: kr 175,-

De fleste tegner familiemedlemsskap:

For å bli medlem i idrettslaget gjør du følgende:
Familiemedlemsskap
Betale inn kr 300,- til Hegra IL- konto 4465 30 30557
Føre på navn og fødselsdato til familiemedlemmer som omfattes av medlemskapet – skrive dette i meldingsfeltet i nettbanken

Når dette er gjort blir familiemedlemmene registrert som medlemmer i idrettslaget

Enkeltmedlemsskap
Betale inn kr 175,- til Hegra IL- konto 4465 30 30557
Føre på navnet og fødselsdato på den personen som skal være medlem – skrive dette i meldingsfeltet i nettbanken.

Når dette er gjort blir enkeltpersonen registrert som medlem i idrettslaget.

For å betale uten nettbank anbefales å kontakte Hegra Sparebank som bistår med innbetaling

Nøkler til stadion og klubbhus

Lagledere /trenere som har behov for nøkkel til stadion / klubbhus kan henvende seg til nøkkelansvarlig Åse Gresseth for å kvittere ut nøkkel. Den som kvitterer ut nøkkel er personlig ansvarlig for den utleverte nøkkelen.

Trenere /lagledere som ikke lenger er aktive skal levere inn nøkkel til Åse Gresseth

Det skal ikke byttes /overføres nøkler fra lagleder til lagleder o.l.