Instruks for håndballstyret

ARBEIDSINSTRUKS HEGRA IL HÅNDBALL

Utarbeidet april-15.

Vedtatt:

STYRETS LEDER

 • Innkalle og lede styremøte etter oppsatt saksliste.
 • Søke om treningstider for lagene i Hegrahallen (april).
 • Melde på lag og dommere til serie (juli).
 • Oppdatere kontaktinformasjon (trenere og styre) i NHF`s register før sesongstart.
 • Omberamming av kamper.
 • Sende ut varsel så snart terminlista er klar til trenere/lagledere.  Melde inn behov for endringer til oppsatt terminliste.
 • Sette opp budsjett i samarbeid med øvrige i styret.
 • Kontaktperson mot andre avdelinger i Hegra IL og naboklubber.
 • Overordnet ansvar for at laget fungerer i tråd med lover, planer og målsettinger.
 • Møter i hovedstyret i Hegra IL.
 • Være klubbens representant i fora til NHF (klubbledermøter med mer).
 • Innkalle til lagleder/dommer/trenermøter x3 per år.

KASSERER

 • Motta og betale regninger. Kontroll av faktura før betaling (halleie opp mot arrangement og treningstider).
 • Lage internregnskap for håndballavdelingen.
 • Samle alle bilag og levere regnskapskontoret mai og januar.
 • Utarbeide budsjett i samarbeid med styret. Følge kontroll med budsjettet.
 • Innhente opplysninger om spillere, trenere og lagledere. Formidles til hovedstyret.
 • Sende ut giro for treningsavgift, cupdeltakelse, dugnader med mer. Følge opp i forhold til innbetaling.
 • Sende ut krav på innbetaling til sponsorer (november/desember).

ARRANGEMENTSANSVARLIG

 • Utarbeide instrukser for arrangement
 • Utarbeide dugnadslister for arrangement og sende ut til lagledere.
 • Sjekke banedagbok (handball.no), og gi beskjed ved endringer til ansvarlig lag.
 • Innkjøp kioskvarer og forbruksmateriell.
 • Foreslå kioskutvalg og prislister som skal vedtas i styret.
 • Printe ut kamprapporter, sjekke at resultatet er meldt inn og sende inn kamprapporten etter fullført arrangement.
 • Sette inn oppgjør på håndballavdelingens konto i Hegra Sparebank.
 • Sørge for at bilag (inkludert dommerregning) fra arrangement blir levert kasserer.
 • Se over at sponsorplakater er klar for å henges opp med strips.
 • Sjekke at vekslepenger finnes i kassa.

SEKRETÆR

 • Skrive referat fra styremøter.
 • Utføre avdelingens øvrige sekretærbehov.
 • Sende ut informasjon til trener/lagledere/dommere/spillere med foresatte.
 • Innhente politiattester fra trenere/lagledere. Føre kontroll med at alle har levert.
 • Skrive årsberetning i samarbeid med leder.

UTSTYRSANSVARLIG

 • Skaffe til veie utstyr til sesongstart og komplettere etter behov.
 • Fungere som kurs/utdanningskontakt for trenere/lagledere.
 • Ansvarlig for sponsorkontrakter i samråd med styret.
 • Innkjøp av spillerdrakter og shortser.
 • Innkjøp av julehilsen og gavekort til trenere/lagledere/dommere til sesongavslutning.
 • Ansvarlig for arrangement av minicup (januar) sammen med sekretær.

DOMMERKONTAKT

 • Ansvarlig for rekruttering, skolering og oppfølging av klubbens dommere.
 • Ansvarlig for å skaffe dommere til minicup.
 • Møte i sportslig utvalg i Stjørdalsregionen og videresende referat til styret.

INSTRUKS FOR TRENER

 • Alltid 1 trener tilstede på trening. Lagleder bidrar på trening/er tilstede.
 • Engasjement og fokus på trivsel og idrettsglede for alle.  Se hver enkelt spiller. Gi konstruktiv kritikk og oppmuntre egne spillere. Legge til rette for tilpasset trening som gir utvikling for den enkelte spiller og for laget.
 • Vi er en breddeklubb, ikke en toppklubb. Avhengig av å ha med flest mulig, lengst mulig.
 • Delta på kurs og trenerkurs som arrangeres.
 • Sette seg inn i bestemmelser om barneidrett og Retningslinjer for Trønderenergiserien.
 • Følge opp informasjon fra håndballstyre og viderebringe til spillere og foresatte.
 • God oppførsel  overfor dommere, spillere og trenere.
 • Bidra til et godt samarbeidsmiljø spiller/hjem/idrett/håndballstyre.  Gi tilbakemelding til styret om ønsker og behov.
 • Eventuelle andre oppgaver som bestemmes i samråd med styret.

INSTRUKS FOR LAGLEDER

 • Ta med utstyr til kamp/trening. Førstehjelpsutstyr, fylle opp etter bruk. Baller. Vester ved lik draktfarge ved bortekamper. Varsle behov for utstyr til utstyrsansvarlig i styret.
 • Sørge for at spillere er korrekt antrukket med hegrashorts, spilletrøye, og hvite sokker.
 • God oppførsel overfor dommere, spillere og trenere.
 • Levere og oppdatere spilleliste til styret, med kontaktinformasjon til foresatte.
 • Følge opp informasjon fra håndballstyret og viderebringe til spillere og foresatte.
 • Sette opp dugnadslister for sitt lags arrangement i hallen. Viktig at sekretariatet bemannes av noen som har opplæring.  Melde inn behov for opplæring i sekretariat til styret.
 • Alle henvendelser ang flytting av kamp skal gå leder i styret. Søknad om omberamming skal være RMN i hende senest 10 dager før kamp. Utløser gebyr, min.1500,- kr.   Svært strenge regler for gebyrfri omberamming, viktig å sjekke terminlista og få inn endringer før den blir fastsatt. UTGIFTER VED IKKE MØTT KAMP:  g/j 18, 16, 15, 14 kr. 3.000,- + antatte billettinntekter og påløpne utgifter.  Øvrige klasser kr. 2.000,- + antatte billettinntekter og påløpne utgifter
 • Sette seg inn i bestemmelsen om barneidrett og Retningslinjer for Trønderenergiserien.
 • Bidra til et godt samarbeidsmiljø spiller/hjem/idrett/håndballstyre.  Gi tilbakemelding til styret om ønsker og behov.
 • Alle eventuelle lagsdugnader skal godkjennes av styret.
 • Eventuelle andre oppgaver som bestemmes i samråd med styret.