Vedtekter for Hegra IL

Vedtekter
Hegra Idrettslag
Stiftet 5.mars 1892

LOV FOR HEGRA IDRETTSLAG, STIFTET 5.MARS 1892
Vedtatt på lagets årsmøte februar 1994.
Sist endret på lagets årsmøte 2.mars 2005.
Godkjent av idrettsstyret den (jfr. NIF’ LOV § 2-2)

§1

Laget er selveid og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

§2

Laget er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Nord-Trøndelag Idrettskrets. Laget er medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Laget hører hjemme i Stjørdal Kommune, og er medlem av Idrettens kontaktutvalg i kommunen.

§3

Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser. En søker kan ikke taes opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§4

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 mnd. og ikke skylde laget kontingent . Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

§5

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke taes opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§6

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§7

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF’s habilitetsbestemmelser, Jfr. NIF’s lov § 2-7.

§8

For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kapitell 11 (NIF’s straffebestemmelser).

§9

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført med et antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare taes i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§10

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§11

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretaes bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved et omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved et valg skal velges flere ved en avstemming må alle som anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretaes så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§12

Årsmøtet skal:
1. Behandle lagets og avdelingenes årsmelding.
2. Behandle lagets regnskaper i revidert stand.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Fastsette kontingenten
5. Vedta lagets budsjetter
6. Bestemme lagets organisasjon (jfr. § 15).
7. Velge:
a) Leder og nestleder til hovedstyret. Leder velges for 1år.
b) 3 styremedlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for 1 år
c) 2 revisorer for 1 år og 1 vararevisor for 1 år
d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.
e) Medlemmer i de grupper og utvalg som årsmøtet bestemmer skal fungere frem til neste årsmøte og som ikke hører inn under annen avdeling i laget.
f) 5 medlemmer til valgkomiteen for 2 år, 2 og 3 medlemmer på valg annenhvert år. Alle avdelinger bør være representert.
g) Leder til banekomiteen for 1 år.
h) Leder for 1 år og styremedlemmer for 2 år i avdelingsstyrene.

§13

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen.

§14

Hegra IL ledes av et styre bestående av et arbeidsutvalg og avdelingenes ledere. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer samt leder i banekomiteen – se§12,pkt.7 a, b og g.
Årsmøtet kan anta en foretningsfører. Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnet idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldene instrukser og bestemmelser.
4. Representere laget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§15

Laget kan organiseres med avdelinger og grupper. Avdelingene ledes av valgte styrer på 5 medlemmer, men antall styremedlemmer kan fravike dette antallet etter årsmøtevedtak. Avdelingsstyrene velges på årsmøtet. Leder av hver avdeling sitter som medlem i lagets hovedstyre. Nestlederen i avdelingsstyret er avdelingslederens varamann til hovedstyret. Avdelingene kan oppnevne egne grupper og utvalg under seg. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger og grupper og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelingenes og gruppenes forpliktelser hefter hele laget og avdelingene og gruppene kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§16

Endring i denne lov kan bare foretaes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§17

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3mndr. senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 15.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget, tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettskretsstyret. Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

BESTEMMELSER FOR HEGRA IDRETTSLAG

Tillegg til lov for Hegra Idrettslag

1.0 AVDELINGENE

1.1 Avdelingsstyrets leder velges for 1 år og avdelingenes styremedlemmer velges for 2 år.

2.0 REGNSKAP OG REVISJON

2.1 Ledere, kasserere og revisorer i HIL plikter å gjøre seg kjent med og følge regnskapsbestemmelsene i idrettens kontoplan.

2.2 Alle uttak fra bank må anvises av styrets leder eller den som styre har bemyndiget.

2.3 Uttak over kr. 5.000 må anvises av leder og kasserer.

2.4 Alle HIL’s regnskap og budsjetter skal være innlevert til revidering innen 1. februar. Revisjon av regnskapet skal foretaes minst 2 ganger pr. år.

2.5 Regnskapsåret varer fra 01.01. – 31.12.

3.0 TILSYN

3.1 Avdelingene har selv tilsyn og ansvar for det materiell utstyr de til enhver tid besitter. Hver avdeling skal føre protokoll over avdelingens materiell/eiendeler.

3.2 Hovedstyret har tilsynsansvar med det utstyr og de anlegg som ikke direkte tilhører eller kommer inn under avdelingenes virksomheter. Hovedstyret kan oppnevne eget utvalg til denne oppgaven.

3.3 Utleie av utstyr og priser på dette fastsettes av det organisasjonsledd som har tilsyn/ansvarsrett i henhold til 3.1 og 3.2.

4.0 SPESIELLE REPRESENTASJONSOPPGAVER

4.1 Fanebæring (bl.a. 17.mai og Stjørdalsdagene), arrangement 6. Juledag og Hegradagene med mer skal tilstrebes å gå på rundgang mellom avdelingene.

5.0 LAGSDRAKTER

5.1 HIL skal ha som lagsdrakt overtreksdrakter og treningsdrakter i like farger og med hovedfarge rød på overdel. Hegra IL med hvite bokstaver på ryggen, Hegra IL’s emblem oppe på venstre bryst. Konkurransedrakter skal som hovedfarge være rød og hvit.