Rygg-/styrketrening – mandager i gymsalen

Rygg-/styrketreningen har startet opp for høstsesongen i gymsalen på barneskolen mandager kl 20.00 – 21.00. Treningen ledes av Tove Fjellanger og tilpasses hver enkelt.

Treningsavgiften for høstsesongen er kr 520,- og det blir gitt nærmere info om hvordan denne skal betales og når treningsavgiften forfaller til betaling.

Velkommen !

Avfallsordning ved Klubbhuset

Fra og med i 21. juni 2016 gjelder følgende avfallsordning ved Klubbhuset / Hegra Sparebank Arena:

Det er satt ut container ved redskapshuset.
• Matavfall skal pakkes og legges i den brune avfallsdunken ved Klubbhuset (som nå).
• Papir- og restavfall skal legges i containeren
Det skal ikke kastes matavfall i containeren.
• Kioskansvarlig er ansvarlig for at denne instruksen følges.

Vi betaler for containeren og avfallet (pris pr kg for papir og restavfall).

NY AVFALLSORDNING INSTRUKS

Forsikring – barn

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Hvem forsikringen gjelder:
a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF
b) Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
c) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.
d) Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen
e) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetn. at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2
f) Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år.
g) Forsikringen gjelder i hele verden

Nærmere info på:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Avtaler om Folkets Hus signert

23.12.2015 ble avtalene knyttet til overtakelsen av Folkets Hus signert. Festeavtale, skjøte og kjøpekontrakt ble signert av Alf Daniel Moen i Hegra Arbeiderlag og Svein Åge Nesbø og Rolf Einar Pedersen på vegne av Hegra IL. Dokumenter skal nå tinglyses slik at alle formaliteter kommer på plass.

Takk til Hegra Arbeiderlag for konstruktivt samarbeid som førte fram til denne løsningen. Takk også til Meglerhuset Nylander As som i sluttrunden har bistått med utarbeidelse av de nødvendige dokumenter.

Alf Daniel Moen flankert av Svein Åge Nesbø (t.h) og Rolf Einar Pedersen

Alf Daniel Moen flankert av Svein Åge Nesbø (t.h) og Rolf Einar Pedersen

Folkets Hus – samarbeid mellom Hegra Arbeiderlag og idrettslaget

På åppningsdagen for vårt nye stadion kunngjorde leder i Hegra Arbeiderlag, Alf Daniel Moen, at arbeiderlaget går i forhandlinger med idrettslaget med tanke på overdragelse av Folkets Hus til idrettslaget.

Nærmere informasjon finner du i denne presseinformasjonen som ble utarbeidet i forbindelse med åpningsarrangementet 27. juni 2015

presseinformasjon Hegra Arbeiderlag – Hegra Idrettslag 27.06.2015