Årsmøte 2020

Grunnet Covid-19 ble årsmøtet for Hegra IL utsatt til 26.05.2020. Referat fra årsmøtet, samt øvrig relevante dokumenter er nå lagt inn på egen side inn under hovedstyret.

Barneidrettsansvarlig

Informasjon om barneidrettsansvarlig.

Norges idrettsforbund sier at alle idrettslag som driver med organisert aktivitet for barn til og med fylte 12 år skal ha en barneidrettsansvarlig. Styret i Hegra IL har valgt Monika Wennberg LIan som barneidrettsansvarlig. Her er noen ord fra Monika:

Hei

Som barneidrettsansvarlig har jeg ansvaret for å tale barnas sak og sette barnas beste i sentrum. Det er viktig å vurdere og diskutere om idrettslaget har et tilbud til barna som er i tråd med rettighetene og bestemmelsene, og da må alle trenere, ledere og andre med frivillige verv i idrettslaget gjøre seg kjent emd innholdet i disse. Dette arbeidet skal blant annet bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn.

Vi må også sørge for å bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjon om hva det innebærer å være medlem i klubben. Et forslag kan da være å stille krav om obligatorisk foreldreoppmøte de første gangrene barnet deltar i idretten.

Idrettens barneretigheter beskriver hva som skal til for at barna skal oppleve trygghet og mestring i idretten.

Bestemmelsene om barneidrett regulerer hvordan konkurransene i barneidretten skal skje slik at det blir en naturlig progresjon og utvikling. Bestemmelsene og rettighetene bygger på hverandre og må ses i sammenheng.

På Norges Idrettsforbund sine sider kan du laste ned en brosjyre om Idrettens barnerettigheter og bestemmelser, og også lese mer om hva det betyr å være Barneidrettsansvarlig i en klubb.

Jeg kan kontaktes på email: monika.wa@hotmail.com og mobil 90 10 90 03

Med vennlig hilsen

Monika Wennberg Lian

Rygg-/styrketrening – mandager i gymsalen

Rygg-/styrketreningen har startet opp for høstsesongen i gymsalen på barneskolen mandager kl 20.00 – 21.00. Treningen ledes av Tove Fjellanger og tilpasses hver enkelt.

Treningsavgiften for høstsesongen er kr 520,- og det blir gitt nærmere info om hvordan denne skal betales og når treningsavgiften forfaller til betaling.

Velkommen !

Avfallsordning ved Klubbhuset

Fra og med i 21. juni 2016 gjelder følgende avfallsordning ved Klubbhuset / Hegra Sparebank Arena:

Det er satt ut container ved redskapshuset.
• Matavfall skal pakkes og legges i den brune avfallsdunken ved Klubbhuset (som nå).
• Papir- og restavfall skal legges i containeren
Det skal ikke kastes matavfall i containeren.
• Kioskansvarlig er ansvarlig for at denne instruksen følges.

Vi betaler for containeren og avfallet (pris pr kg for papir og restavfall).

NY AVFALLSORDNING INSTRUKS

Avtaler om Folkets Hus signert

23.12.2015 ble avtalene knyttet til overtakelsen av Folkets Hus signert. Festeavtale, skjøte og kjøpekontrakt ble signert av Alf Daniel Moen i Hegra Arbeiderlag og Svein Åge Nesbø og Rolf Einar Pedersen på vegne av Hegra IL. Dokumenter skal nå tinglyses slik at alle formaliteter kommer på plass.

Takk til Hegra Arbeiderlag for konstruktivt samarbeid som førte fram til denne løsningen. Takk også til Meglerhuset Nylander As som i sluttrunden har bistått med utarbeidelse av de nødvendige dokumenter.

Alf Daniel Moen flankert av Svein Åge Nesbø (t.h) og Rolf Einar Pedersen

Alf Daniel Moen flankert av Svein Åge Nesbø (t.h) og Rolf Einar Pedersen